اخبار و بلاگ

اطلاعات ارزشمندند

بهائ هر علمی و دانشی باید پرداخت کرد.

صبر داشته باش یه روز همه دیر خوابیدنا، زود بیدار شدنا، تلاش کردنا، شکست خوردنا ونه شنیدنها جواب می دهد! آن وقت بهائ خود را به دست آوردی!

بله زمان سریع تر از آنچه که ما فکر میکنیم می گذرد و می بینیم هدفهایمان را نوشیم، بررسی کردیم، اقدام به اجرا کردیم. اما بعضی ها نه در مرحله اول هستند و نه در مرحله آخر! مهم این است که شما الان کجا هستید؟

راز موفقیت در اجرای هر هدف بهائ آن است. ما باید باور کنیم که دانش، اطلاعات و تجربه ارزشمند هستند، زمانی که دانش و یا تجربه ای به دست آوردیم بهائ آن را پرداخت کردیم، بی خوابی ها، زمان ها، شکست ها،دوباره شروع کردن ها و عمر مان همه ای اینها بهاء بوده.

حالا این همه دانش و اطلاعات را نباید بدون هزینه در اختیار دیگران گذاشت! چرا؟ چون باید ارزش را لمس کنند!

پنیر رایگان در تله موش قرار دارد حالا شما دنبال پنیر رایگان هستید یا تله موش؟

اگر دنبال پنیر رایگان هستید پس بدانید که هیچ وقت ارزش را لمس نخواهید کرد و شما مثل یک نیروی در یک اداره هستید برایش مهم نیست که آینده این اداره چه می شود زیرا سر ماه حقوقش واریز می گردد.

اما یک کارآفرین دنبال تله موش است نه پنیر رایگان، یک کارآفرین ارزش تجربه، اطلاعات، تلاش، عرق ریختن را می داند زیرا زمان و عمرش را بهاء کرده تا به هدف برسد. و این اطلاعات و دانش و تجربه کارآفرین هیچ وقت رایگان به دست نمی آید! یک میلیون تومان برای همه یکسان نیست پس شما هم برای کارآفرینی شدن بهاء را پرداخت کنید تا ارزش را لمس کنید و موفق شوید.