خدمات

مرکز رشد واحد های فناوری فسا

بازاریابی و تجاری سازی

بازار یابی و تجاری سازی

خدمات فنی و تخصصی

انواع خدمات در مرکز رشد واحدهای فناوری فسا

خدمات عمومی

خدمات عمومی مرکز رشد واحد های فناوری فسا